Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

WSTĘP 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) The Moments Artur Bistram wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204), 
b. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) 
c. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, 
d. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, 
e. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 
f. Usługodawca –The Moments Artur Bistram, ul.Królewskie Wzgórze 3/22, 80-283 Gdańsk, NIP 5842588781, Regon: 220265395 

 Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. 
h. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem. 
2. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez 
Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 

Rozdział 2 
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: 
a. Newsletter, 
b. Formularz kontaktowy, 
C. System Rezerwacyjny Hotres. 
2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Rozdział 3 
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. 
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do prestrzegania niniejszego regulaminu. 
  3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 
  a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników. 
  5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www. 
  6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa. 
  7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 
  8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. 
  9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1. 

Rozdział 4 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów 

1.Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

Rozdział 5 
Tryb postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: 
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, 
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. 
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. 
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana. 

Rozdział 6 
Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument  
 
Załącznik nr 1. 
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez The Moments Artur Bistram 
S.A. to: 
• Połączenie z Internetem: 1 Mbit/sec 
• Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash 
• Pliki Cookiem: Tak 
• Javascript: Tak 
Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: 
• Połączenie z Internetem: 6 Mbit/sec 
• Wtyczki do przeglądarki: Java/Flash 
• Pliki Cookiem: Tak 
• Javascript: Tak 

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl

Dziękujemy

Sprawdź swojego maila i potwierdź rejestrację

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie, zgodnie z naszą Polityką prywatności.